Polyethylenimine, branched

Polyethylenimine, branched (average Mw ~25,000 by LS, average Mn ~10,000 by GPC, branched)

Polyethylenimine, branched (average Mw ~25,000 by LS, average Mn ~10,000 by GPC, branched)

Polyethylenimine, branched (average Mw ~25,000 by LS, average Mn ~10,000 by GPC, branched)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *