Proteinase K from Tritirachium album (lyophilized powder, ≥30 unitsmg protein)

Proteinase K from Tritirachium album (lyophilized powder, ≥30 unitsmg protein)

Proteinase K from Tritirachium album (lyophilized powder, ≥30 unitsmg protein)

Proteinase K from Tritirachium album (lyophilized powder, ≥30 unitsmg protein)

Hormone ,Pipet Gilson , Buret ,Hóa chất Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.