Proteinase K from Tritirachium album (lyophilized powder, ≥30 unitsmg protein)

Proteinase K from Tritirachium album (lyophilized powder, ≥30 unitsmg protein)

Proteinase K from Tritirachium album (lyophilized powder, ≥30 unitsmg protein)

Proteinase K from Tritirachium album (lyophilized powder, ≥30 unitsmg protein)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *