Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean)

Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean)  - (powder, BioReagent, suitable for cell culture)

Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean)  – (powder, BioReagent, suitable for cell culture)

Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean)  – (powder, BioReagent, suitable for cell culture)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *