VAT8

Nuôi Cấy Mô Thực Vật

L(+)-Ascorbic Acid (Vitamin C)

150.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

L-ASCORBIC ACID( Vitamin C)

650.000 chưa VAT

Thông báo Himedia