Danh mục hóa chất Xilong Trung Quốc

Xilong Scientific

Xilong Scientific là một thương hiệu hóa chất của Trung Quốc, được thành lập từ năm 1983.

Hãng Xilong cung cấp các hóa chất thí nghiệm cơ bản, dung môi, nguyên liệu dược phẩm, phụ gia thực phẩm.

Tại SBC SCIENTIFIC, bạn có thể mua hóa chất Xilong chính hãng, và chất lượng.

Với đội ngủ nhân viên có trình độ cao, Xilong Scientific cũng tập trung vào cải tiến công nghệ, cải tiến chất lượng. Các sản phẩm đáp ứng được tiêu chuẩn ISO9001, ISO14001 và OHSAS18001.

Sau đây là danh mục các hóa chất cơ bản của Xilong Scientific.

XL10590021,10-PhenanthrolineC12H8N2.H2OXilong-TQAR5g
XL1029047Acetic acidCH3COOHXilong-TQAR500ml
MNHCXL1032002AcetoneCH3COCH3Xilong-TQAR500ml
XL1012016Aluminum chloride hexahydrateAlCl3·6H2O Xilong-TQAR500g
XL1027023Ammonia solutionNH3Xilong-TQAR500ml
XL1027001Ammonium acetateCH3COONH4Xilong-TQAR500g
XL1027039Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O Xilong-TQAR500g
XL1027029Ammonium iron (III) sulfate dodecahydrateNH4Fe(SO4)2.12H2O Xilong-TQAR500g
MNHCXL1027019Ammonium persulfate(NH4)2S2O8Xilong-TQAR500g
MNHCXL1022006Barium carbonateBaCO3Xilong-TQAR500g
XL1029052Benzoic acidC6H5COOHXilong-TQAR250g
XL1030025Benzyl alcoholC7H8OXilong-TQAR500ml
XL1029018Boric acidH3BO3Xilong-TQAR500g
XL1071045Bromocresol greenC21H14O5Br4SXilong-TQIND10g
XL1071046Bromocresol purpleC21H16Br2O5SXilong-TQIND10g
XL1071062Bromothymol blueC27H28Br2O5SXilong-TQIND25g
XL1003008Calcium carbonateCaCO3Xilong-TQAR500g
XL1003016Calcium chloride anhydrousCaCl2Xilong-TQAR500g
XL1029054Citric acid monohydrateC6H8O7Xilong-TQAR500g
XL1006008Copper (II) sulfate pentahydrateCuSO4·5H2OXilong-TQAR500g
XL1006003Copper powder CuXilong-TQAR500g
XL1026024DiethanolamineC4H11NO2Xilong-TQAR500ml
XL1002052di-Potassium hydrogen phosphateK2HPO4·3H2OXilong-TQAR500g
XL1001067Disodium hydrogen phosphate dodecahydrateNa2HPO4·12H2OXilong-TQAR500g
XL1001086EDTA-Na2C10H14N2O8 Na2·2H2OXilong-TQAR250g
XL1030029EthanolC2H5OHXilong-TQAR500ml
XL1026007EthanolamineHOCH2CH2NH2Xilong-TQAR500ml
XL1031006Ethyl acetateC2H5CH3COOXilong-TQAR500ml
MNHCXL1031006Ethyl acetateC2H5CH3COOXilong-TQAR500ml
XL1029118Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA)C10H16N2O8Xilong-TQAR250g
XL1016004Ferric sulfateFe2(SO4)3Xilong-TQAR500g
XL1016005Ferric trichloride anhydrousFeCl3 Xilong-TQAR500g
XL1035006Formaldehyde solutionHCHOXilong-TQAR500ml
XL1029005Formic acidHCOOHXilong-TQAR500ml
XL1044001Gelatin Xilong-TQCP500g
XL1100039GlucoseC6H12O6.H2OXilong-TQAR500g
XL1030012Glycerol (Glycerin)HOCH2CHOHCH2OHXilong-TQAR500ml
XL1094005-25GHóa chất Hydroxylamine hydrochloride (XL-25g/chai)  25g/chai
MNHCXL1063001Hydrogen peroxide 30%H2O2Xilong-TQAR500ml
XL1094005-25GHydroxylammonium chloride  Xilong-TQAR25g
XL1016010Iron (II) chloride tetrahydrateFeCl2.4H2OXilong-TQAR500g
XL1016012Iron (II) sulfate heptahydrateFeSO4·7H2OXilong-TQAR500g
XL1016014Iron (III) chloride hexahydrateFeCl3·6H2OXilong-TQAR500g
XL7439896Iron powder FeXilong-TQ500g
XL7439896Iron powder reducedFeXilong-TQAR500g
XL1039004Iso OctaneC8H18Xilong-TQAR500ml
XL1030019Isopropyl alcohol (2-Propanol)CH3CHOHCH3Xilong-TQAR500ml
XL1029082-100GL-Ascorbic acid (Vitamin C)C6H8O6Xilong -TQAR100g
XL1005004Magnesium chloride hexahydrateMgCl2.6H2OXilong-TQAR500g
XL1005003Magnesium oxideMgOXilong-TQAR250g
XL1005006Magnesium Sulfate heptahydrateMgSO4.7H2OXilong-TQAR500g
XL1004003Manganese sulfate monohydrateMnSO4·H2OXilong-TQAR500g
XL1004002Manganese(II)chloride tetrahydrateMnCl2·4H2OXilong-TQAR500g
XL1100024MethanolCH3OHXilong-TQAR500ml
XL1026068N,N-dimethylformamide Xilong-TQAR500ml
XL1031007n-Butyl acetateCH3COO(CH2)CH3Xilong-TQAR500ml
XL1030013n-butyl alcohol (n-Butanol)C4H9OHXilong-TQAR500ml
XL1039001n-HexaneCH3(CH2)4 CH3Xilong-TQAR500ml
XL1029016Nitric acidHNO3Xilong-TQAR500ml
XL1029011Oxalic acid dihydrateH2C2O4.2H2OXilong-TQAR500g
XL1065002Paraffin liquid Xilong-TQCP500ml
XL1070010Peptone Xilong-TQBR250g
XL1033003Pertroleum ether (30-60) Xilong-TQAR500ml
XL1033004Pertroleum ether (60-90) Xilong-TQAR500ml
XL1034001PhenolC6H5OHXilong-TQAR500ml
XL1071002Phenol phthaleinC2OH14O4Xilong-TQIND25g
XL1029019Phosphoric acidH3PO4Xilong-TQAR500ml
XL1002036Potassium aluminum sulfateKAl(SO4)2.12H2OXilong-TQAR500g
XL1002065Potassium carbonate crystalK2CO3·1.5 H2OXilong-TQAR500g
XL1002007Potassium chlorideKClXilong-TQAR500g
MNHCXL1002024Potassium dichromateK2Cr2O7Xilong-TQAR500g
XL1002048Potassium dihydrogen phosphateKH2PO4Xilong-TQAR500g
XL1002026Potassium ferricyanideK3Fe(CN)6Xilong-TQAR500g
XL1002023Potassium hydroxideKOHXilong-TQAR500g
XL1002014Potassium iodineKIXilong-TQAR500g
XL1001063Potassium sodium tactrate tetrahydrateC4H4O6KNa·4H2OXilong-TQAR500g
XL1002011Potassium sulfateK2SO4Xilong-TQAR500g
XL1002034Potassium thiocyanate ( K-sulfocyanure)KSCNXilong-TQAR500g
XL1029035Salicylic acidC6H4(OH)COOHXilong-TQAR250g
     
XL1044004Silica gel self indicatormSiO2·nH2OXilong-TQCP500g
     
     
XL1018006Silver sulfateAg2SO4Xilong-TQAR100g
XL1001051Sodium acetate anhydrousCH3COONaXilong-TQAR500g
XL1001002Sodium acetate trihydrousNaCH3COO.3H2OXilong-TQAR500g
XL1001032Sodium benzoateC7H5O2NaXilong-TQAR250g
XL1001065Sodium dihydrogen phosphate dihydrateNaH2PO4·2H2OXilong-TQAR500g
XL1001048Sodium hydrogen carbonateNaHCO3Xilong-TQAR500g
XL1001037Sodium hydroxideNaOHXilong-TQAR500g
XL1001029Sodium hypochlorite  solutionNaOClXilong-TQAR500ml
XL1001010Sodium molybdateNa2MoO4 ·2H2OXilong-TQAR500g
XL1004043Sodium pyrophosphate
decahydrate
Na4P2O7.10H2OXilong -TQAR500g
XL1001074Sodium pyrosulfite (Sodium metabisulfite)Na2S2O5Xilong-TQAR500g
XL1001011Sodium silicate crystlNa2SiO3·9H2OXilong-TQAR500g
XL1001052Sodium sulfate anhydrousNa2SO4Xilong-TQAR500g
XL1001070Sodium sulfite anhydrousNa2SO3Xilong-TQAR500g
XL1001064Sodium thiosulfate pentahydrateNa2S2O3·5H2OXilong-TQAR500g
XL1052003Starch solube Xilong-TQAR500g
XL1029067Stearic acidC18H36O2Xilong-TQAR500g
XL1064001SucroseC12H22O11Xilong-TQAR500g
XL1101015Thymolphthalein, indicatorC28H30O4Xilong-TQAR25g
XL1025004Tin (II) chloride dihydrate (Stannous chloride)SnCl2·2H2OXilong-TQ
MNHCXL1046002TolueneC6H5CH3Xilong-TQAR500ml
XL1029077Trichloroacetic acidCCl3.COOHXilong-TQAR500g
XL1001059Trisodium citrate dihydrateC6H5Na3O7.2H2OXilong-TQAR500g
XL1030004002Tween 80 Xilong-TQCP500ml
XL1060001Vaseline white Xilong-TQSG500g
XL1046003XyleneC6H4(CH3)2Xilong-TQAR500ml
XL1023010Zinc acetate dihydrateZn(CH3COO)2.H2OXilong-TQAR500g
XL1023005Zinc chlorideZnCl2Xilong-TQAR500g
XL1023002Zinc granularZnXilong-TQAR500g
MNHCXL1052012Zinc powderZnXilong-TQAR500g
XL1023007Zinc sulfateZnSO4Xilong-TQAR500g
Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia