Duchefa Biochemie

Duchefa Biochemie

(DL)-Malic acid

1.250.000 chưa VAT

Cytokinin

2-IP >98%

2.800.000 chưa VAT
1.750.0006.700.000 chưa VAT
1.500.0002.700.000 chưa VAT

Cytokinin

4-CPPU >98%

2.500.000 chưa VAT
6.800.00031.000.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

5-Fluorouracil (5-FU) >98%

650.0001.700.000 chưa VAT
2.200.0007.700.000 chưa VAT
HOT
650.0006.080.000 chưa VAT