950.0009.500.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Vancomycin

2.970.00011.750.000 chưa VAT
1.745.00019.950.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Ticarcillin disodium >95%

1.250.0008.350.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Trimethoprim >98.5%

950.0002.570.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Tobramycine Sulphate

4.200.00016.770.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Thimerosal

3.800.0006.890.000 chưa VAT
1.500.0004.000.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Ribavirin >98%

1.100.0002.900.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Rifampicin >97%

1.300.00015.000.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Phosphinotricin

5.000.00017.600.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Polymixine B sulphate

1.350.0004.990.000 chưa VAT

Thông báo Himedia