2.970.00011.750.000 chưa VAT
1.250.0008.350.000 chưa VAT
950.0002.570.000 chưa VAT
4.200.00016.770.000 chưa VAT
3.800.0006.890.000 chưa VAT
1.500.0004.000.000 chưa VAT
1.100.0002.900.000 chưa VAT
1.300.00015.000.000 chưa VAT
5.000.00017.600.000 chưa VAT
1.350.0004.990.000 chưa VAT

Thông báo Himedia