Thành phần khoáng đa lượng trong nuôi cấy mô thực vật thường bao gồm các chất như:

  • NH4NO3 ( Ammonium nitrate)
  • Ca(NO3).4H2O (Calcium nitrate tetrahydrate)
  • (NH4)2SO4 (Ammonium sulfate)
  • KNO3 (Potassium Nitrate)
  • Ca3(PO4)2 (Calcium phosphate tribasic)
  • CaCl2.2H2O (Calcium chloride dihydrate)
  • MgSO4.7H2O (Magnesium sulphate heptahydrate)
  • KH2PO4 ( Potassium dihydrogen phosphate)
  • NaH2PO4 (Sodium dihydrogen phosphate)

Thông báo Himedia