Thành phần khoáng vi lượng thường được sử dụng trong nuôi cấy mô đó là:

  • H3BO3 (Boric acid)
  • MnSO4.4H2O ( Manganese sulfate tetrahydrate)
  • ZnSO4.7H2O (Zinc sulphate heptahydrate)
  • KI ( Potassium Iodide)
  • Na2MoO4.2H2O (Sodium molybdate Dihydrate)
  • CuSO4.5H2O (Cupric sulphate pentahydrate)
  • CoCl2.6H2O (Cobalt chloride hexahydrate)

Thông báo Himedia