Duchefa Biochemie

Knudson C Orchid medium

490.0001.650.000 chưa VAT

Môi trường pha sẵn

Môi trường MS Trung Quốc

1.500.0001.650.000 chưa VAT
🏆
490.00015.000.000 chưa VAT
1.650.0002.400.000 chưa VAT
1.650.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

White medium

1.650.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Rugini Olive Medium

1.650.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Orchimax medium

800.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

NLN medium

1.650.000 chưa VAT
1.650.000 chưa VAT

Thông báo Himedia