850.0001.350.000 chưa VAT
2.600.0004.800.000 chưa VAT

Thông báo Himedia