Duchefa Biochemie Hà Lan

Cán dao nuôi cấy mô 24cm

1.290.000,0

Nuôi cấy mô thực vật

Cán dao số 7

30.000,0