Thiết bị phòng nuôi cấy mô

Dụng cụ: Đũa thủy tinh 30cm

15.000,0