Thiết bị phòng nuôi cấy mô

Dụng cụ: Kính lúp

170.000,0