2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate - Hóa Chất Thí Nghiệm

2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate

2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate
(suitable for vitamin C determination, BioReagent)

  1. Mã code: D1878-5G và D1878-25G
  2. Mã CAS:
  3. Quy cách: 5G và 25G
  4. product line BioReagent
  5. Dạng bột
  6. Tan trong H2O: soluble 10 mg/mL, clear, blue to very deep blue
  7. suitability suitable for vitamin C determination
  8. Featured Industry Food and Beverages
  9. Hãng Sigma Aldrich

Description

Hits: 29

2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate
(suitable for vitamin C determination, BioReagent)

2,6-Dichloroindophenol natri muối hydrat phù hợp để xác định vitamin C. 2,6-Dichloroindophenol (DCIP) có thể được sử dụng trong các nghiên cứu sau:
• Là thuốc nhuộm oxi hóa khử để nghiên cứu hiệu quả của hạt nano vàng (Au-NP) đối với hoạt động enzyme của glucose oxyase (GOx). [
• Để soạn liều kế cụ thể UVB.
• Định lượng vitamin C (L-ascorbic acid) trong nước ép trái cây.
• Là chất nền trong xét nghiệm NQO1 để điều tra hoạt động của tế bào NQO1 tế bào gan.
• Xét nghiệm hoạt động ty thể oxit oxy hóa Cox oxyoreductase (phức II) ty thể.

Facebook Comments

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate”

Your email address will not be published. Required fields are marked *