Bộ 3 cây pipet 20ul 200ul và 1000ul Rainin Metler Toledo

0,0

Bộ 3 cây pipet 20ul, 200ul và 1000ul Rainin hãng Metler Toledo

  1. Mã code: 17014415
  2. Bộ 3 cây: 20uL, 200uL và 1000uL
  3. Số kênh: 1
  4. Dải pipet: 2-20ul; 20-200ul và 100-1000ul
  5. Công nghệ đầu tip: Universal-Fit Shaft
  6. Thương hiệu: Rainin Metler Toledo
  7. Pipet-Lite Start Kit, Unv. SL-STARTXLS+

1 in stock