BsuRI (HaeIII) Enzyme – Thermo Scientific

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

BsuRI (HaeIII) (10 U/µL)

  • Code: ER0151
  • Enzyme: BsuRI (HaeIII)
  • Compatible Buffer: 10x Buffer R
  • Sensitive to Heat Inactivation
  • Nhiệt độ phản ứng tối ưu: 37oC

 

 

Thông báo Himedia