Chất chuẩn: EPA CLP Organochlorine Pesticides Mix SS

5.930.000

EPA CLP Organochlorine Pesticides Mix SS, 1x1mL, Tol:Hex(50-50), 2000ug/mL

  1. Mã code: 4S7426-U
  2. Grade: certified reference material
  3. Quy cách: 1ml
  4. Nồng độ: 2000 μg/mL each component in hexane: toluene (1:1)
  5. Ứng dụng: HPLC, GC
  6. Format: multi-component solution
  7. Trữ: 2-8 độ
  8. Hãng: Supelco

Description

Hits: 115

EPA CLP Organochlorine Pesticides Mix SS, 1x1mL,

Tol:Hex(50-50), 2000ug/mL
certified reference material, 2000 μg/mL each component in hexane: toluene (1:1), Separate Source

Chất chuẩn được chứng nhận này(CRM) này được sản xuất và chứng nhận theo ISO Guide 34: 2009 và ISO / IEC 17025: 2005. Tất cả thông tin liên quan đến việc sử dụng CRM này có thể được tìm thấy trên giấy chứng nhận phân tích.

Xem thêm trong COA để tìm hiểu về ứng dụng của sản phẩm. Sản phẩm dưới thương hiệu TraceCERT

Analyte:

Description Product # Add to Cart
Aldrin
α-BHC
β-BHC
Lindane
δ-BHC
α-Chlordane
γ-Chlordane
1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane
1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethene
4,4′-DDT
Dieldrin
α-Endosulfan
β-Endosulfan
Endosulfan sulfate
Endrin
Endrin aldehyde
Endrin ketone
Heptachlor
Heptachlor exo-epoxide
Methoxychlor
Bình luận Facebook

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chất chuẩn: EPA CLP Organochlorine Pesticides Mix SS”

Your email address will not be published. Required fields are marked *