Chitin, Flakes, From Shrimp shells

850.000

Chitin, Flakes, From Shrimp shells

  1. Mã code: GRM1356-500G
  2. Mã CAS:  1398-61-4
  3. Quy cách: 500G
  4. Synonym: Poly(N-acetyl-1,4-b-D-glucopyranosamine)
  5. Không tan trong nước
  6. Degree of deacetylation : 65.0 – 70.0%
  7. Trữ nhiệt độ phòng
  8. Hãng Himedia

2 in stock