Đĩa Elisa 96 giếng đáy bằng tiệt trùng không nắp

19.000,0

Đĩa Elisa 96 giếng

  1. Mã code: 5096/P/SG
  2. 96 vị trí
  3. Đáy bằng
  4. Tiệt trùng, gói riêng từng cái
  5. Chất liệu polystyrene
  6. Hãng Aptaca Ý
  7. Tham khảo nắp cho đĩa elisa, tiệt trùng

50 in stock