Hóa chất chuẩn: Silicon Standard for ICP

1.690.000,0

Silicon Standard for ICP

  1. Mã code: 15747-100ML
  2. Quy cách: 100ml
  3. Dạng dung dịch
  4. Bảo quản: nhiệt độ phòng
  5. Grade: CRM
  6. Nồng độ: 1000 mg/L Si in NaOH
  7. Ứng dụng: AAS và ICP
  8. Hãng Sigma Aldrich