Hóa chất chuẩn: Zinc Standard for ICP

Zinc Standard for ICP

  1. Mã sản phẩm: 18562-100ML-F
  2. Grade: TraceCERT
  3. Nồng độ: 1000 mg/L Zn in nitric acid
  4. Ứng dụng: ICP hoặc AAS
  5. Bảo quản ở nhiệt độ phòng
  6. Trạng thái: dung dịch
  7. Hãng Sigma Aldrich Mỹ