Luteolin 7-O-β-D-glucoside >98%

Luteolin 7-O-β-D-glucoside >=98% (HPLC)

  1. Mã code: 74284-10MG và 74284-50MG
  2. Mã CAS: 5373-11-5
  3. Quy cách: 10mg, 50mg
  4. Synonym: 3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 7-glucoside, Cynaroside, Glucoluteolin, Glucosylluteolin, Luteoloside
  5. assay ≥98.0% (HPLC)
  6. Hãng Sigma Aldrich
Category: