Micropipette 1000uL Mettler SL-1000XLS+

5.200.000,0

Pipet-Lite Pipette, Unv. SL-100XLS+

  1. Model: SL-1000XLS+
  2. Code: 17014407
  3. Dung tích: 100-1000ul
  4. Thương hiệu Rainin Mettler Toledo
  5. Increment (manual) 2 µL
  6. Accuracy: ± 100 µL : 3 % / 3 µL ; 500 µL : 0.8 % / 4 µL ; 1,000 µL : 0.8 % / 8 µL
  7. Precision: ± 100 µL : 0.6 % / 0.6 µL ; 500 µL : 0.2 % / 1 µL ; 1,000 µL : 0.15 % / 1.5 µL
  8. Công nghệ đầu tip: Universal-Fit Shaft
  9. Só kênh: đơn

2 in stock