Micropipette 100uL Mettler SL-100XLS+

5.200.000,0

Pipet-Lite Pipette, Unv. SL-100XLS+

  1. Model: SL-100XLS+
  2. Code: 17014408
  3. Dung tích: 10-100ul
  4. Thương hiệu Rainin Mettler Toledo
  5. Increment (manual) 0.2 µL
  6. Accuracy: ± 10 µL : 3.5 % / 0.35 µL ; 50 µL : 0.8 % / 0.4 µL ; 100 µL : 0.8 % / 0.8 µL
  7. Precision: ± 10 µL : 1 % / 0.1 µL ; 50 µL : 0.24 % / 0.12 µL ; 100 µL : 0.15 % / 0.15 µL
  8. Công nghệ đầu tip: Universal-Fit Shaft
  9. Só kênh: đơn

1 in stock