Nhận dạng 2019-nCoV/SARS-CoV-2 với mồi và mẫu dò theo CDC US

0,0

Nhận dạng 2019-nCoV/SARS-CoV-2 với mồi và mẫu dò theo CDC US

  1. Primers và probes theo chuẩn CDC US
  2. Hãng Genewiz
  3. Bao gồm 08 primer và 04 mẫu dò: