Triglyceride Reagent

Triglyceride Reagent

  • Code: T2449-10ML
  • Dạng bột
  • pH: 7
  • Bảo quản: 2-8oC
  • Hãng Sigma Aldrich