Tris base, Cell culture tested

550.000,0

Tris base, Cell culture tested

  1. Mã code: TC072-100G
  2. Mã CAS:  77-86-1
  3. Tên gọi khác:  THAM, Tris (hydroxymethyl) aminomethane
  4. Trữ ở nhiệt độ phòng
  5. Hãng Himedia

2 in stock