Trypan Blue solution

Trypan Blue solution (0.4%, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture)

  1. Mã code: T8154
  2. CAS Number 72-57-1
  3. Molecular Weight C34H24N6Na4O14S4 =960.81
  4. Quy cách: 20ml, 100ml
  5. Dạng lỏng, tiệt trùng
  6. Bảo quản khô ráo, ở nhiệt độ phòng
  7. Hãng Sigma Aldrich