Trypsin From Porcine Pancreas 1,000-2,000 BAEE units/mg solid

Trypsin from porcine pancreas (1,000-2,000 BAEE units/mg solid)

 1. Mã code: T4799
 2. Mã cas: 9002-07-7
 3. Quy cách: 5G, 10G, 25G, 10x5G, 100G, 500G
 4. Nguồn gốc: từ tụy heo
 5. product line BioReagent
 6. Dạng: Bột đông khô
 7. mol wt 23.8 kDa
 8. Nồng độ: 25 mg/mL
 9. Ứng dụng: cell culture, mammalian cell culture
 10. pH 7.6
 11. Ship ở nhiệt độ thường
 12. Nhiệt độ lưu trữ −20°C
 13. Hãng Sigma Aldrich