1.050.00017.700.000 chưa VAT
1.650.00026.900.000 chưa VAT
450.0001.200.000 chưa VAT
450.0002.000.000 chưa VAT

BOSF Trung Quốc

Glycine >99% TQ

250.0001.200.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Sodium Alginate

450.0004.200.000 chưa VAT

Acros Organics

Vanillin,99%,pure

1.450.00021.500.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Ammonium Sulfate >99%

900.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Casein hydrolysate

1.300.0003.900.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Calcium chloride dihydrate

850.0003.200.000 chưa VAT
2.850.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

GELRITE™

2.600.0009.900.000 chưa VAT

Thông báo Himedia