950.0003.600.000 chưa VAT
750.0004.200.000 chưa VAT
950.0005.200.000 chưa VAT
1.600.0008.645.000 chưa VAT
650.0002.500.000 chưa VAT

Thông báo Himedia