1.050.0001.950.000 chưa VAT
1.500.0001.550.000 chưa VAT

Thông báo Himedia