750.0004.200.000 chưa VAT
1.050.0001.950.000 chưa VAT
1.600.0008.645.000 chưa VAT

Thông báo Himedia